ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – ДЕФИНИЦИЯ

І. Що е орална хирургия?

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия.
Точна дефиниция на термина “орална хирургия” е трудно да се даде, защото тя се преплита в голяма степен с лицево-челюстната хирургия.
По-важните различия, които правят оралната хирургия отделна дисциплина са:

1. Обемът на оперативното поле е по-малък;
2. Подготовката и следоперативният период са по-кратки;
3. Времетраенето на оперативната намеса е по-малко;
4. Престоят на пациента в кабинета (клиниката) е в рамките на часове (1-2), след което си заминава;
5. Работи се предимно с локално обезболяване.

Тези основни характеристики правят оралната хирургия най-разпространената хирургична специалност не само от всички дялове на лицево-челюстната хирургия, но и най-разпространената въобще от цялата хирургична наука.

ІІ. Обект на оралната хирургия са:

1. Заболявания на зъбите и околозъбните тъкани:
а) периодонтити (остри, хронични, обострени);
б) затруднено поникване на зъбите;
в) непоникване на зъбите.

2. Заболявания на зъбодържащия апарат.

Те са обособени като отделна дисциплина, наречена “Пародонтология”.
Пародонтологията използва терапевтични (лекарствени), протетични, хирургични, ортодонтски и комбинирани методи за лечение на пародонта.

Обект на оралната хирургия са именно хирургичните методи.
Те са обединени в отделна дисциплина, която се нарича “Пародонтална хирургия”.

3. Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране.

Това са група методи, обединени под названието “Предпротетична хирургия”.
Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология.

4. Кисти на зъбите и челюстите.

5. Малки тумори.

6. Комуникации между устната кухина и горночелюстните синуси.

7. Автотрансплантация на зъби.

8. Някои етапи от ортодонтското лечение.