ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – ДЕФИНИЦИЯ І. Що е орална хирургия? Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. Точна дефиниция на термина “орална хирургия” е трудно да се даде, защото тя се преплита в голяма степен с лицево-челюстната хирургия. По-важните различия, които правят оралната хирургия отделна дисциплина са: 1. Обемът на оперативното поле е по-малък; 2. Подготовката […]

Read More